Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

BẢY BƯỚC AN LÀNH

THƠ MỜI HỌA
BẢY BƯỚC AN LÀNH
Bồ tát chọn sanh ở cõi trần
Vén mây bụt xuống vớt trầm luân
Dung nghi tướng hảo trong thai tạng
Diện mục căn lành tại pháp thân
Bản quán thấm nhuần làn tịnh thủy
Quê nhà nương náu phiến tường vân
Thế Tôn thị hiện từ muôn thuở
Bảy bước an lành độ thế gian
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
NHƯ LAI THỊ HIỆN
Như Lai thị hiện cứu dương trần
Diệt sạch mê lầm chuyển pháp luân 
Độ thảy bốn loài tiêu ác nghiệp
Dắt dìu đồng loại được an thân
Thổi làn gió mát cùng ba cõi
Đưa áng mây lành tận đỉnh vân
Soi đuốc từ bi ngời ánh đạo
Ưu đàm thắm nở khắp nhân gian 
Trần Ngộ (kính họa )
CA NGỢI ĐỨC PHẬT
Đức Phật giáng sinh xuống thế trần.
Tháng tư ngày tám đẹp hông vân.
Thương dân cơ khổ từ ngai đế
Học đạo thin môn quyết xả thân
Chuông độ chúng sinh tâm giác ngộ
Kinh đưa nhân loại thoát trầm luân
Hào quang tỏa khắp miền u tối.
Soi rạng đường mê bỏ dối gian!
Trần Lệ Khánh   26-4-2016.
NHƯ LAI NHẬP THẾ 
Tuổi xuân mười chín thoát hồng trần 
Điên ngọc ngai vàng chẳng đáo luân.
Hoàng Hậu Ma Gia sanh cốt nhục 
Phụ Vương Tịnh Phạn hóa hình thân 
Sáu năm khổ hạnh quay hoàn vũ 
Bảy thất tịnh thiền chuyển pháp vân
Đạt nguyện hành thâm ngời chánh giác 
Như Lai vọng mãi tiếng thiên nhân 
Thảo Phước
PHẬT ĐẢN
Phật hiện ta bà độ chúng trần
Tiêu trừ nghiệp quả cỏi phù luân
Tham sân khát ái…đời tê tái
Hỷ xả từ bi an lạc thân
Thắp đuốc soi đường ngời pháp thí
Gieo lành dẫn lối sáng tinh vân
Ngàn hoa nhuần nhị mừng cung đón
Muôn Ánh đạo vàng tỏa thế gian
GM.Nguyễn Đình Diệm
TRUYỀN PHÁP
Vô minh khổ lụy bước đường trần
Phật khải truyền thừa pháp chuyển luân
Thị hiện ta bà khai mở đạo
Độ sinh cõi tục hóa duyên thân
Giai không ảo kết căn thường ngã
Thực tánh nguyên bày tướng huyễn vân
Bát chánh vun trồng hoa giác tuệ
Bồ đề giải thoát lửa ba gian
Lý Đức Quỳnh
SEN VÀNG GÓT NGỌC
Bình minh vô thượng cứu nhân gian
Tam bảo đây rồi ruộng phúc luân
Trí tuệ đâm chồi ra thiện giác
Từ bi nảy lộc tới bình thân
Mịt mờ tham ái trầm vô nhiễm
Rực sáng thâm thù vượt phú vân
Bảy bước sen vàng nâng gót ngọc
Thế Tôn cứu rỗi thảy dương trần.
Phan Tự Trí
TRÔNG VỜI PHẬT ĐỘ
Cuộc sống dân sinh cõi tục trần
Ngàn trầm cơ cực với ngàn luân.
Miếng cơm manh áo đè tan sức
Chuyện trẻ nỗi già kéo rục thân.
Ngũ giới noi theo mong hữu sắc
Tam quy nhờ cậy hướng nhàn vân
Trông vời Phật độ tìm thanh thản
Cho dẫu cửa nhà chỉ một gian !
Trần Như Tùng
TỈNH THỨC
Kiếp sống ta bà tại cõi trần
Bệnh tình đau khổ giữa trăm luân
“Trường sinh” môn học đà thay nghiệp
“Năng lượng” pháp tu khéo cứu thân.
Sư Tổ soi đường xuyên bản ngã
Thiền đường trông cậy vượt thanh vân
Ai người tỉnh thức tâm an tịnh
Dạ sáng lòng trong giúp thế gian!
Hàn Nhuệ Cương
NƯƠNG CỰA PHẬT
Phật Tổ sinh ra chốn bụi trần
Chuyên cần kinh pháp sáng nhân luân
Anh minh soi sáng tâm thanh tịnh
Hiền triết hanh thông tự bản thân
Muôn cõi người đời tin ngưỡng mộ
Mọi nơi dân chúng thấy thanh vân
Cháu con tưởng niệm Ngài muôn thuở
Mang tới phúc lành bỏ thói gian
29-04-2016 - Hồ Hắc Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét