Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

TÁO QUÂN TRÌNH TẤU - Trần Ngộ


Vua táo hăm ba lệ phải rời
Lên trình thượng giới chuyện trần đời
Núi rừng lâm tặc thiêu thành đất
Hải đảo quân gian cướp biển trời
Mê tín phê bình nào ngại tiếng
Dị đoan kiểm thảo chẳng vâng lời
Thế gian bao nỗi cần xem lại
Khải bẩm Ngọc Hoàng trị đến nơi !

Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét