Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

PHU THÊ ĐẠO TRỌNG - Trương Đình Đăng họa thơ Trần Ngộ

Y đề: PHU THÊ ĐẠO TRỌNG

Tạo hoá bày trò cuộc vấn vương
Người miền Bắc thổ kẻ Nam phương
Vừa trao duyên mới thuyền theo lái
Đã bén tình rồi thác gởi xương
Ví thử máy trời cho tự sản
Chắc rằng khâu ấy chẳng cần nương
A Đam thuở có Ê Va nọ
Thành đạo phu thê giữa thế thường

Trương Đình Đăng 
Đà Nẵng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét