Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

THÍCH CA THÀNH ĐẠO - Lê Văn Thanh


          THÍCH CA THÀNH ĐẠO 

          Thương cõi Ta-bà lắm khổ đau
          Sinh, già, bệnh, tử  sống cơ cầu
          Vương tôn, vọng tộc tranh danh lợi
          Cao Quý, thấp hèn sát hại nhau
          Thoái vị xuất gia - tìm đại đạo
          Từ thân cát ái - cứu đồng bào
           Sáu năm khổ hạnh tâm bừng ngộ
           Tựa gốc bồ đề chứng đạo cao
                                 *
           Cao thâm vô-thượng-đạo hoằng khai
           Giải thoát muôn loài khỏi nạn tai
           Phương tiện - Căn cơ năng ứng pháp
           Duyên lành - Đốn tiệm chứng Như Lai
           Bát môn chánh giáo thông bờ giác
           Lục độ thiện hành thoát nẻo sai 
           Một sớm sen hồng hương tỏa ngát
           Ta-bà chiếu diệu vạn hoa khai

                                      Lê Văn Thanh


                        HOẠ

           VẠN TÂM KHAI

           Cõi tục đâu mà chẳng đớn đau
           Gìa sinh bệnh chết nước qua cầu
           Anh em còn tính điều hơn thiệt
           Cốt nhục khó bề tương ái nhau
           Đâu biết thân này là điện ảnh*
           Ai hay phận nọ lại vân bào*
           Có soi Bát Nhã mới bừng tỉnh
           Chiếu thấu Kim Cang liễu ngộ cao

           Cao sâu vi diệu đạo mầu khai
           Thập thiện đưa người chuyển ác tai
           Chấp thủ danh sắc hàng thế tục
           Buông lìa tứ tướng họ Như Lai
           Tam quy viên hạnh lo cầu thị
           Ngũ giới phẩm tròn nguyện chớ sai
           Tình hữu vô tình đồng Phật đạo
           Sen hồng thắm nở vạn tâm khai

                                              Trần Ngộ 
                                              (Kính hoạ)

           *Bốn câu kệ trong kinh Kim Cang. Phật dạy:

            Nhất thiết hữu vi pháp
            Như mộng huyễn bào ảnh
            Như lộ diệc như điện
            Ưng tác như thị quán

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét