Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

HỌC PHẬT- Thơ xướng họa Trần Ngộ và Thi Hữu!HỌC PHẬT
(Thơ mời hoạ )
Đạo vàng chiếu diệu khắp năm châu
Học Phật con nay hết khổ sầu
Khởi ác một đời thêm nghĩ ngợi
Làm lành suốt kiếp khỏi lo âu
Chuyên tu huệ phước lên bờ giác
Huỷ báng Bồ Đề xuống vực sâu
Hiếu nghĩa chi hơn lòng bác ái
Nương theo chánh pháp thoả mong cầu
Trần Ngộ
Lâm Đồng

BÀI HỌA
HỌC PHẬT
Kinh kệ Phật đường quả báu châu
Cho con tu tập hết đau sầu
Hành thâm Bát Nhã thôi buồn tủi
Chiếu kiến Bồ Đề khỏi khổ âu
Giọt nước Cam Lồ thanh dạ tối
Ngọn đèn Giáo Hóa rạng tâm sâu
Đạo cao sức gắng mong thành tựu
Hồi hướng nhân gian thoả nguyện cầu.
Phan Tự Trí
HỌC ĐẠO!
Chéo áo con tìm lại ngọc châu
Hoa ưu bát nở lặng cơn sầu
Biết thân bất tịnh gìn không tưởng
Rõ pháp vô thường giữ chẳng âu
Thúc liễm từ bi lòng quảng đại
Hành trì bát nhã trí thâm sâu
Chặn mầm ba độc ngừng mê vọng
Kiến Phật ngay đây chả phải cầu
Lê Đăng Mành
TÂM TỪ
Nuôi dưỡng tâm từ ánh hạt châu
Duy trì chánh niệm xóa ưu sầu
Dị đoan mù quáng không hề nghĩ
Mê tín triền miên khéo lại âu
Trí lạc từng ngày xa bến đục
Lòng bi khoảnh khắc lánh sông sâu
Vâng lời Phật dạy thôi ngừng chấp
Học tập an vui toại sở cầu.
Như Thu
NHỮNG MINH CHÂU
Kệ kinh thiền tự những minh châu
Chỉ dẫn đường đi tránh mọi sầu.
Vô ngã quên mình bền thạch trụ
Vị tha rèn đức vững kim âu.
Tu nhà cần kiệm chăm sách vở
Tu chợ chính liêm ghét bọ sâu.
Phật giúp lời răn ta thực hiện
Giữ tròn ngũ giới bước lên cầu … !
Trần Như Tùng
SOI ÁNH ĐẠO VÀNG
Sở hữu trong mình một hạt châu
Đời lê hành khất,đẫm thương sầu
Mãi ngờ chốn bụi thân tầm gửi
Nào biết phương trời cánh hải âu
Bát Nhã rõ bày duyên tánh hiển
Bồ Đề ngời tỏa thức tâm sâu
Từng giây giác niệm,từng giây sống
Trọn với càn khôn chẳng vọng cầu
Lý Đức Quỳnh- ĐN 
CHƠN NGUYỆN
Pháp Hoa trì tụng huệ minh châu
Ngộ đạo căn cơ thoát hận sầu
Bể ái hữu thường tư thế lạc
Nguồn ân vô lượng thọ kim âu
Hàng hà sa số chơn tâm vững
Bất luận tha nhân thiện ý sâu
Đem ánh từ bi vào cuộc sống
Lửa thiêng mầu nhiêm rợp tinh cầu
Lê Viên Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét