Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

HỌA THƠ TRẦN TẾ XƯƠNG - Đức Hạnh cùng quý thi hữu


DẠI KHÔN
Thế sự đua nhau nói dại khôn
Biết ai là dại biết ai khôn?
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương ấy dại khôn
Nầy kẻ nên khôn đều có dại
Làm người có dại mới nên khôn
Cái khôn ai cũng khôn là thế
Mới biết trần gian kẻ dại khôn.
                 TRẦN TẾ XƯƠNG

HỌA THƠ – TRẦN TẾ XƯƠNG 

1- KHÔN KÍN

Ngu dại thói đời bảo chẳng khôn
Khôn mà như dại ấy là khôn
Thông minh khiêm nhượng làm như dại
Khôn kín hạ mình thật quả khôn
Điều dưỡng cái tâm...nào có dại
Đề phòng câu nói ...sẽ thành khôn
Việc xong rồi mới nghi mình dại
Như thế đều là chẳng được khôn!

                                    Đức Hạnh

2- KHÔN & DẠI
XU thời lũ dại nắm người khôn
Dại giữ cao quyền khiển đứa khôn
Tự mãn bày khôn thành ngốc dại
Khiêm nhường giả dại hoá tài khôn
Khôn phò xảo trá đời khinh dại
Dại giúp lương hiền sách nể khôn
Lúc trẻ trao dồi khôn thoát dại
Tâm lòng chẳng đức dại nào khôn.
                                    Cư Nguyễn
3- ĐỨC KHÔN DẠI.
Giả Dại suy rằng vẫn rất Khôn.
Ngu khờ lắm Dại vẽ bày Khôn.
Người Khôn giấu nhẫn làm như Dại.
Kẻ Dại phơi liều cữ nghĩ Khôn.
Não hỏng Khôn chìm sinh đức Dại.
Tâm ngời Dại hết sản đời Khôn.
Càng khoe cái dở Khôn thành Dại.
Giữ Dại trong nhà chứng tỏ Khôn !
                                   19.05.2015 
                                  Hồng Quân.

4- DẠI & KHÔN

Ai mà chẳng DẠI mới thành KHÔN
DẠI nghĩ sa lời để mất KHÔN
Kẻ nhẫn* người KHÔN nào thấy DẠI
Quân liều tướng DẠI lẽ chìm KHÔN
Vì Tâm chính nghĩa đường KHÔN DẠI
Bởi trí chuyên cần chữ DẠI KHÔN
Giúp trẻ đời KHÔN chào vẫy DẠI
Trên thuyền bát nhã DẠI chèo KHÔN
                                      James Baod
                                       22/05/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét