Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

VÔ CẦU - Lê Văn Thanh họa thơ Lê Đăng Mành

Bài xướng: 
                        VÔ CẦU
        Vạn pháp vô thường giữa bể dâu
        Hương màu nhuận thắm có còn đâu
        Được thời bình tỉnh đừng hăm hở
        Thất thế an nhiên chớ thảm sầu
        Đối cảnh trau lòng trong tợ ngọc
        Chạm tình giữ ý sáng như châu
        Quán soi chư tướng đều phi tướng
        Nuôi dưỡng tâm yên - khỏi vọng cầu
                                             Lê Đăng Mành

Bài họa:
                          VÔ CẦU
       Trần mê, thương hải hóa nương dâu
       Sinh tử, mất còn, có khác đâu
       Tỉnh tại an nhiên, không hớn hở
       Tùy duyên định phận, chẳng âu sầu
       Vô tình, vô ý: Tâm xanh ngọc
       Vô cảm, vô vi: Đức hồng châu
       Vạn pháp xưa nay luôn vọng hiện
       Như như bất thức: Thị vô cầu
                                           Lê Văn Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét