Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

NĂM NGỌ VỊNH NGỰA ĐỔI GIEN - PN Trương Đình Đăng và thi hữu

Thơ mời họa: 

NĂM NGỌ
         VỊNH NGỰA ĐỔI GIEN


Với chủ ngày xưa phụng hết lòng
Tranh truyền tượng tạc miếu ghi công
Nguỵ Tào ngọc đãi khôn đường giữ
Thục Đế tình mang vẹn chữ tòng
Giá chẳng thay mầm gien thực lạm
Thì còn nguyên tiết ngựa truy phong
Tìm đâu xích thố thời ngang dọc
Hoen ố thanh danh , nhục giống dòng .

          Xuân Giáp Ngọ 2014
  PHƯƠNG NGỮ - TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG


Bài họa:
BIA MIỆNG

Tôi trung thờ chúa chẳng hai lòng
Gái tiết một đời rạng nghiệp công
Phận khó sống cho tròn tứ đức
Dẫu hèn cũng phải vẹn tam tòng
Đành hay lá ngọc làm danh liệt
Chán cửa cành vàng hoá bại phong
Bia miệng lưu truyền qua vạn kiếp
Đừng như cá nọ xẻ chia dòng

                         Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét