Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

NGUỒN TÂM! - Lê Đăng MànhNGUỒN TÂM!

Rong chơi muôn kiếp ở ta bà
Thương xót muôn loài dẫu nguyệt hoa
Ngay giữa tang bồng soi tánh Phật
Chính trong lãng tử giấu Di Đà
Với người khổ cực cần tao nhã
Cùng kẻ sang giàu giảm thiết tha
Gieo hiểu thương cùng chăm cuộc sống
Cõi  tâm vắng bặt chẳng tư tà* …!
                        Lê Đăng Mành

*Tư vô tà: Chớ nghĩ bậy

HOẠ

NGUỒN TÂM!

Ai đưa ta đến cõi Ta bà
Yêu ghét, vui buồn, quý mến hoa
Dòng chảy vô-thường-tâm biến diễn                  
Khơi nguồn tự-tại-tánh Di - Đà                  
Nhân sinh vô ngại - Lòng thanh thản                  
Hòa ái muôn loài - Pháp vị tha                 
Ma vọng, vọng ma - đồng tự tánh                  
Vô-phân-biệt-trí - bặt tâm tà
                           Lê Văn Thanh
                            31-12-2014              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét