Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

NGẪM – Đức Hạnh cùng thi hữu

NGẪM
Ngẫm cảnh trần gian đầy nỗi khổ
Mở đường chân lí xóa niềm đau

(Thtk)
NGẮM vườn nhân thế rụng hoa sầu
CẢNH vật quay cuồng tại bởi đâu
TRẦN tục phôi pha tình bất định…
GIAN trần nảy nở dạ thâm sâu!
ĐẦY mầm vật chất đời vô nghĩa
NỖI đóa tinh thần mộng thắm màu
KHỔ sở vì tham… gây thất đức
MỞ ĐƯƠNG CHÂN LÍ XÓA NIỀM ĐAU.
                                              Đức Hanh
                                            06.05.2017
HỌA:

ƯỚC MƠ

Ước cảnh trần gian vơi nỗi khổ
Mơ đường chân lí bớt niềm đau

(Thtk)
ƯỚC sao cõi tạm hết u sầu
CẢNH sống cơ hàn chẳng thấy đâu
TRẦN tục yêu thương trừ kế xấu
GIAN tà hướng thiện bỏ mưu sâu
VƠI thù xáo thịt vì chung máu
NỖI nhục nồi da bởi giống màu
KHỔ ải không còn thôi đá đấu
MƠ ĐƯỜNG CHÂN LÍ BỚT NIỀM ĐAU.
                                     Lưu Xuân Cảnh 
                                        06.05.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét