Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

GIŨA DÒNG NHÂN ẢNH - Mặc Phương Tử họa thơ Như ThịVIÊN DUNG

Khi lắng nghe là Quán Thế Âm
Quay về Tự Tại để xem thân
Khai nguồn Bát Nhã vô sư trí
Mở ngõ Bồ đề ấy diệu tâm.
Thanh tịnh Đạo tràng thường lặng lẽ
An nhiên bản thể phải âm thầm.
Biết trong chư pháp đều không tướng,
Ngũ chủng thấm nhuần nghĩa thậm thâm.

                                                              NHƯ THỊ


Hoạ

GIŨA DÒNG NHÂN ẢNH


Khúc hoà đại tấu Hải Triều Âm
Tuỳ thuận mười phương Ứng-Hoá Thân.
Bỉ-Ngạn đã KHÔNG, Chơn Diệu-hữu
Diệt-Sanh đâu CÓ, Pháp thường tâm.
Đạo tràng, mùi tục lao xao lặng
Trần thế, lòng riêng Tín-Hạnh thầm.
Hoa cỏ vẫn tươi màu áo luỵ,
Khoã dòng Nhân-ảnh, ý huyền thâm.

                                Chùa Kỳ Viên South Dakota 8.5.2017.

                                  MẶC PHƯƠNG TỬ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét