Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

CẢNH GIÀ LAM - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt họa thơ Lê Đăng Mành

Họa bài Nương cảnh già lam!
              của Lê Đăng Mành

Cảnh già lam

Cõi trần, ai khéo dựng sân phong!
Bóng mát tàn che cội thỏa lòng
Chính Phước đất lành thêu sắc thắm
Diên Sanh tổ ấm dệt ân nồng
Uy nghi tiền sảnh đền cao rộng
Khoáng đạt hậu liêu lối suốt thông
Tiếng mõ, lời kinh hồn bát nhã
Thiền nhân, hành giả hướng tâm đồng.

                    Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

*Sân phong: sân chầu. Nương cảnh già lam!
Thỉnh Họa

Hạt bụi quay cuồng giữa bát phong*
Về thăm Chính Phước thấy yên lòng
Sáng nghe chim hát dây thân ái **
Chiều ngắm em ca giọng ấm nồng
Hành giả nuôi tâm luôn bất động
Thiền nhân dưỡng tánh ắt viên thông
Hiên ngoài hoa cỏ chìa muôn nụ
Phụng hiến hương lay giữa ruộng đồng.

                          Lê Đăng Mành
                              Quảng Trị.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét