Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

THIỂN LUẬN - PN Trương Đình Đăng họa thơ Lê Đưng Mành


THIỂN LUẬN
Hoạ vần bài VÔ CẦU của Lê Đăng Mành

Vô thường bể cả hoá nương dâu
Nay lở mai bồi có lạ đâu
Cờ đến tay ai người đó phất
Nạn lâm cảnh nọ kẻ nao sầu
Lòng trong khéo giữ trong lòng ngọc
Ý đẹp năng mài đẹp ý châu
Tướng mạo chơn nguyên luôn tự tại
Tâm phi đắc nguyện tại vô cầu.

     PN TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

                Đà Nẵng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét