Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Hồ Trọng Trí họa thơ Trần Ngộ và Trương Đăng Sử: KHÔNG MÔN, HƯỚNG THIỆN

KHÔNG MÔN
Họa Vô Ngã của Trần Ngộ

Đạo cả sâu mầu vạn pháp môn
Cầu cho nhân loại thấu tâm không
Chẳng còn phiền não nào bi lụy
Hết sạch tham sân chẳng chếch chông
Tứ đại buông rồi vui lý đạo
Giai không ngũ uẩn thích nâu sồng
Nương thuyền bát nhã hồn thanh thản
Vật dục trần gian nõ tưởng trông

                      Hồ Trọng Trí
                      Kim long, BRVT


HƯỚNG THIỆN           
Họa Tiếng Chuông Chùa của cụ Trương Đăng Sử

Thánh thót chuông chùa vẳng tiếng ngân
Chúng sinh muôn kiếp đắm căn trần
Cầu toàn nhân loại mau hồi tỉnh
Nguyện khắp sinh linh thoát lụy sân
Đạo lý nhiệm mầu năng tỏa rạng
Tham si ác trược chóng vơi dần
Thiện tâm phát tiết thành vô ngã
Bát nhã theo về nhẹ nghiệp thân.

                               Hồ Trọng Trí
                               01667332652      


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét