Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

ĐEO ĐUỔI - Huy Vụ

 Đeo đuổi
           (Bài xướng)

Trời có hành đâu đất chẳng đày,
Tự mình giăng lưới mắc vòng vây.
Ngu Ngơ thơ thẩn, then kìm khóa,
Ú ớ văn chương, cối hại chầy.
Vót lạt đan hom mơ tưởng cá...
Xe tơ dệt lụa ngỡ rằng mây...
Bao năm đeo đuổi nghe lòng đắng, 
Được chút hư danh chán cũng trầy.

                            Huy Vụ 24/02/14

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét